Foreningen

Bevaringsforeningens historie

Inspireret af tidens strømninger, deriblandt den kendsgerning, at Europarådet havde proklameret året 1975 som “Europæisk Bygningsfredningsår” fandt en kreds af Varde-borgere sammen og besluttede, at oprette en lokal bevaringsforening. Den 16. september 1975 afholdtes følgelig en stiftende generalforsamling på Varde Højskolehjem, hvor et halvt hundrede interesserede diskuterede og godkendte det fremlagte vedtægtsforslag. Man valgte i den forbindelse foreningens første bestyrelse bestående af i alt 7 medlemmer, der en uges tid senere konstituerede sig med lektor J. Krogh Jensen som formand. Som foreningens hovedformål anså man opgaven indenfor Varde Kommunes område, at virke for bevarelse af byens og egnens arkitektoniske og miljømæssige særpræg, samt at give borgerne mulighed for effektivt at fremføre deres mening i spørgsmål vedrørende ændringer i by- og landskabsbilledet.

Helt fra foreningens start eksisterede der et nært interesssefællesskab med Varde Kommune. Således havde kommunen allerede tidligere igangsat arbejdet med en bevaringsplan for Vardes ældre bydel. Denne omfattende registrant, udarbejdet af den erfarne restaureringsarkitekt Ejvind Draiby, udkom tidligt i 1977, Hermed fik bygningsejerne i Varde midtby en god manual for korrekt istandsættelse af deres gamle ejendomme. I 1992 blev denne første bevaringsregistrant suppleret med det såkaldte “Kommuneatlas Varde”, en større tryksag finansieret og udarbejdet i samarbejde mellem Miljøministeriet og Varde kommune og under medvirken af et bredt sammensat udvalg med repræsentanter fra Varde Bevaringsforening, Museet for Varde By og Omegn, Varde lokalhistoriske Arkiv samt adskillige andre relevante instanser.

Med det formål at udmærke og dermed påskønne fortjenstfuld restaureringsindsats indstilledes sent i 1981 ”Varde Bevaringspris”, der normalt uddeles en gang årligt. Bevaringsprisudvalget består af 4 personer. 2 udpeget af Varde byråd og 2 valgt af Bevaringsforeningen. Præmieringen består af en støbt bronzeplakette med graveret årstal til montering på den udvalgte bygning. Den første bevaringspris uddeltes i 1982, og siden er der hvert år præmieret bygninger i byen og dens opland.

Ligeledes i nært samarbejde med Varde kommune oprettedes i 1985 den selvejende institution “Varde Bevaringsfond”. Med tilskud fra forskellig side deriblandt kommunen skabtes en grundkapital på omkr. 0,5 mil. kr., der i løbet af årene yderligere er vokset til en betragtelig størrelse. Fondens formål er, at virke for bevarelse af gamle huse, gadebilleder og andre bevaringsværdige emner i Varde kommune. Støtte til relevante formål kan søges, og tilskud sker i reglen i form af rente- og afdragsfrie lån. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Varde byråd, 2 af Bevaringsforeningen og 1 fra Museet for Varde By og Omegn.

Ole Faber, 2010