Sag om eventuel nedrivning af bevaringsværdig bygning på Tane Hedevej

Af hensyn til ophavsrettigheder, har Jydske Vestkysten bedt os om at fjerne indsatte fotos af avisartikel bragt i JV den 23. maj 2022. Det drejer sig om side 1, 2, 3 og 6.

Vi beklager selvfølgelig – og også at nedenstående derfor ikke kan læses i rette sammenhænge.

Korrektion til avisartikel – sendt til Jyske Vestkysten

Korrektion til avisartikel om Tane Hedevej 46 i Blåvand

I forhold til avisartiklen bragt i Jydske Vestkysten den 23. maj vil jeg fremkomme med en korrektion.

Jeg har ikke udtalt, at man skal bygge en næsten tro kopi af ejendommen, hvis byrådet alligevel giver en nedrivningstilladelse. Af Bevaringsforeningens høringssvar i sagen fremgår følgende:

Ejendommen fremtræder i dag formentlig i dårligere vedligeholdt stand end den gjorde i 2017, men Bevaringsforeningen finder dog ikke, at det er et tungtvejende argument i sig selv, at ejendommen ikke løbende er vedligeholdt og derfor ønskes nedrevet. Bevaringsforeningen er enig i Varde Kommunes tidligere afgørelse og vurdering af gårdens bidrag til områdets kulturmiljø og at der derfor også denne gang meddeles afslag på det ansøgte.

For at sikre bygningen og hele kulturmiljøet vil en mulighed være, at Varde Kommune gør ejer bekendt med muligheden for at søge støtte gennem Landsbypuljen og at Varde Kommune er indstillet på at give tilsagn hertil.

Såfremt Varde Kommune skulle overveje at meddele en dispensation til nedrivning, finder Bevaringsforeningen at en sådan dispensation først meddeles, når der er foretaget en ny høring, hvoraf det af høringsmaterialet fremgår, hvad der skal ske på grunden efter nedrivning. Og at en eventuel dispensation herefter gives på en række vilkår, som er i overensstemmelse med Kommuneplanens Retningslinjer for byggeri Bevaringsværdige Kulturmiljøer – og lokalplanens bestemmelser iøvrigt.

Så når Preben Friis-Hauge udtaler, at han er overrasket over at bevaringsforeningen vil tillade nedrivninger – så deler jeg overraskelsen. Vi tillader ikke noget. Vi er ikke myndighed. Vi anbefaler endog ikke en nedrivning. Men vi fremsætter et løsningsforslag til Byrådet, hvis de overvejer at give en nedrivningstilladelse. Og tanken fra vores side er en fornyet høringsrunde, hvor det i høringsmaterialet præcist er beskrevet, hvad der skal ske på ejendommen, hvis de eksisterende bygninger fjernes – helt eller delvist. Efter fornyet høring kan det så endeligt besluttes om Byrådet vil give en nedrivningstilladelse. Det er således sidste afsnit i vores høringssvar Preben Friis-Hauge skal forholde sig til, når vores holdning noteres.

Men som det gerne skulle fremgå af vores høringssvar ser Bevaringsforeningen helst, at kommunen fastholder tidligere meddelte afslag og konstruktivt går i dialog med ejeren og oplyser om støttemuligheder.

I forhold til nedrivning og anvendelse af den såkaldte nedrivningspulje kan jeg øvrigt oplyse, at Bevaringsforeningen gennem Museet er blevet bekendt med, at Varde Kommune i 2021 har meddelt tilladelse til nedrivning i ca. 80 sager. I sager hvor bygningerne ikke er registreret som bevaringsværdige. Men sagtens kan være det. F.eks. er alle sommerhusene i kommunen ikke bevaringsregistrerede. Derudover har Bevaringsforeningen modtaget et par sager om nedrivning af ejendomme, der er registreret som bevaringsværdige. Hvor mange, der har fået tilskud gennem den såkaldte nedrivningspulje, er vi ikke bekendt med.

Varde Kommune vil gerne være klimavenlig så derfor vil jeg gerne fremhæve en ting, som fremgår af kommuneplanens afsnit om bymiljø og arkitektur: ’I Varde Kommune indtænker vi også kulturarven som en værdifuld ressource i forhold til bæredygtighed. Den eksisterende bygningsmasse skal i højere grad benyttes og renoveres på det funktionelle og energimæssige plan. Ved renoveringer er det vigtigt at have øje for brugerbehov, de kulturhistoriske og arkitektoniske bystrukturværdier og energiforbedringer, samtidig med at den oprindelige arkitekturs udstyk sikres’.

Så et venligt hint herfra er at have dette for øje, når den politiske beslutning træffes.

Med venlig hilsen

Henning Jensen

Formand

Bevaringsforeningen for Varde

Da avisen valgte kun at bringe en mindre korrektion – nødvendigt med nedenstående læserindlæg

Udvalgsbehandling og afgørelse den 14. juni 2022, punkt 143 kan ses her

Afgørelsen medfører at der ikke gives dispensation til nedrivning og at forvaltningen skal gå i dialog med ansøger. Hvad dialogen medfører, vil Bevaringsforeningen følge med interesse.